Częściowo zużyta elektroda

Elektroda SilverLine® jest tylko częściowo zużyta. Wymiar wgłębienia na środku części to 2,3 mm. Elektrody są często demontowane przedwcześnie z powodu pogorszenia jakości cięcia wynikającego z usterki dyszy. Dodatkowy czas eksploatacji można uzyskać, wymieniając tylko dyszę i pozostawiając elektrodę na miejscu. 

Całkowicie zużyta elektroda

Ta elektroda SilverLine jest całkowicie zużyta. Głębokość wgłębienia wynosi 3,0 mm. Operator zwiększał napięcie łuku co 5 V, aż do 20 V, od pierwszego cięcia do ostatniego cięcia wykonanego tą elektrodą. Dzięki temu w całym okresie eksploatacji elektrody udało się zachować stałą odległość między palnikiem a elementem obrabianym. 

  • Używaj elektrody, aż do całkowitego zużycia: Całkowicie zużyta elektroda SilverLine ma głębokość wgłębienia 3,0 mm. Jest to więcej, niż głębokość wgłębienia zalecana w przypadku części standardowych: 2,3 mm.

  • Prawidłowo dokręć nasadkę dyszy: Aby nie nastąpił przeciek, dopilnuj, by nasadka szczelnie przylegała do dyszy.

  • Przeczyść palnik: Po każdej zmianie części czyść palnik przez co najmniej 30 sekund, aby usunąć pozostałą wilgoć.

  • Sprawdź szczelność: Po oczyszczeniu palnika sprawdź, czy wszystkie pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym są szczelne oraz czy chłodziwo palnika nie wycieka.

  • Wyreguluj ciśnienie gazu plazmowego: Procentowe natężenie przepływu gazu plazmowego jest niezwykle ważne. Zbyt wysokie natężenie przepływu spowoduje przedwczesne zużycie elektrody i trudności z rozruchem. Zbyt małe natężenie przepływu powoduje niekontrolowane wyładowania łukowe.

  • Wyreguluj ciśnienie gazu osłonowego: Optymalne wartości ciśnienia gazu osłonowego znajdują się na wykresach cięcia. Prawidłowy początkowy przepływ gazu osłonowego chroni dyszę i osłonę podczas przebijania.

  • Przebijaj na prawidłowej wysokości: Optymalna (początkowa) wysokość przebijania jest podana na wykresach cięcia. Zbyt mała wysokość przebijania powoduje uderzanie stopionego metalu (odprysków) w osłonę i dyszę. Jest to najczęstsza przyczyna przedwczesnego zużycia dyszy. Zbyt duża wysokość przebijania może skutkować nieodpalaniem palnika.

  • Reguluj napięcie łuku: W miarę zużywania się materiałów eksploatacyjnych palnik zbliża się do płyty. Aby utrzymać optymalną wysokość cięcia, należy zwiększać napięcie łuku, w krokach co 5 V, do wartości o 20 V wyższej od początkowego ustawienia.

  • Unikaj rozciągania łuku: Może się to zdarzyć podczas wzdłużnego odcinania płyty oraz gdy łuk „goni” spadającą część. Zmniejsza to trwałość materiałów eksploatacyjnych.

  • Czyść dyszę i osłonę: Regularnie oczyszczaj dyszę i osłonę z odprysków. Zapobiegnie to powstawaniu zjawiska łuku podwójnego, które zmniejsza trwałość materiałów eksploatacyjnych.