Warunki użytkowania witryny

Poniższe postanowienia i warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) nadzorują użytkowanie witryny www.hypertherm.com, co obejmuje, między innymi, stronę domową, stronę powitalną oraz wszystkie inne strony na tym samym poziomie nazwy domeny, jak również całą ich zawartość („Witryna”) dostarczaną przez firmę Hypertherm, Inc. („Hypertherm) (firma „Hypertherm” jest też tutaj określana zaimkami „my”, „nasze” itp.). „Warunki użytkowania” obejmują również Politykę ochrony prywatności. Możemy okresowo zmieniać niniejsze Warunki użytkowania bez uprzedniego powiadamiania użytkowników, publikując stosowne zmiany w Witrynie. Korzystając z Witryny, użytkownik akceptuje niniejsze Warunki użytkowania, a poprzez użytkowanie Witryny po jakiekolwiek modyfikacji tych Warunków użytkowania akceptuje te modyfikacje. Użytkownik, który nie akceptuje zmienionych Warunków użytkowania, nie może w żaden sposób używać Witryny.

Wymóg dotyczący wieku użytkownika Witryny

Witryna jest przeznaczona wyłącznie dla użytkowników w wieku co najmniej 18 lat.

Prawa własności

Firma Hypertherm jest właścicielem i/lub upoważnionym użytkownikiem wszelkich znaków handlowych i/lub znaków usług pojawiających się w Witrynie oraz jest (chyba że wskazano inaczej) właścicielem praw autorskich lub licencjodawcą Witryny, informacji, treści, obrazów, grafik, tekstu, podręczników, biuletynów, materiałów i innych elementów widocznych w Witrynie („Materiały”), praw do doboru, kompilacji, porządkowania i prezentacji tych Materiałów oraz ogólnego wyglądu Witryny. (wstawić symbole usługi i znaki handlowe) oraz następujące logotypy: (wstawić logotypy) to znaki handlowe firmy Hypertherm. Wszystkie inne znaki handlowe, znaki usługi i logotypy użyte w Witrynie to znaki handlowe, znaki usług i logotypy należące do ich odnośnych właścicieli. Nie udzielamy użytkownikowi ani żadnemu innemu użytkownikowi żadnej licencji na nasze znaki handlowe, znaki usług, inne materiały chronione prawem autorskim ani żadną inną własność intelektualną (w tym między innymi na Materiały) poprzez prezentowanie ich w Witrynie lub udzielenie użytkownikowi dostępu do Witryny. Jakikolwiek komercyjny użytek Witryny nie jest przez nas autoryzowany i jest bezwzględnie zabroniony. Witryna i Materiały są przeznaczone do osobistego użytku użytkownika. Nie wolno ich powielać, ponownie publikować, transmitować (również rozgłaszać), rozpowszechniać, adaptować, łączyć, jak również nie wolno używać, kopiować, pobierać ani zapisywać żadnych Materiałów z Witryny, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych przez Witrynę, firmę Hypertherm lub odnośnego właściciela. Można jednak wydrukować jedną (1) kopię informacji z Witryny wyłącznie do wewnętrznego lub osobistego użytku, badań, analizy lub zarchiwizowania, pod warunkiem że (a) użytkownik nie zmodyfikuje oryginalnego wyglądu Materiału Witryny bez zgody firmy Hypertherm lub odnośnego właściciela Materiału oraz ewentualnie zmodyfikuje Materiał wyłącznie zgodnie z nałożonymi warunkami; (b) dopilnuje, aby na wydrukowanym Materiale znajdowała się stosowna informacja o prawie autorskim oraz (c) nie będzie wykorzystywać, powoływać się ani rościć żadnych praw do Materiału.

Ograniczenie odpowiedzialności

Znajdujące się w tej witrynie informacje o firmie Hypertherm i naszych produktach są (z wyjątkiem niektórych podręczników produktów i biuletynów na temat ulepszeń, jak omówiono niżej) przeznaczone do ogólnych celów informacyjnych, szkoleniowych i instruktażowych. Mimo że firma Hypertherm dołożyła wszelkich starań, aby zagwarantować, że Materiały są aktualne i dokładne w momencie publikacji, Witryna i Materiały są dostarczane w „stanie, w jakim są” bez jakichkolwiek gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. Bez ograniczania powyższego ani firma Hypertherm, ani żadna inna firma zaangażowana w tworzenie, produkcję, konserwację lub dostarczanie Witryny nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji dotyczących dokładności, kompletności ani aktualności Witryny i Materiału, spełnienia wymagań użytkownika przez Witrynę, nieprzerwanego dostępu do Witryny, jak również nie gwarantuje, że Witryna lub serwery przekazujące Materiały będę wolne od błędów, robaków, wirusów i innych szkodliwych składników ani że takie defekty lub błędu zostaną skorygowane. Do obowiązku użytkownika należy upewnienie się, że wszelkie Materiały pobierane z Witryny są wolne od wirusów, robaków i innych szkodliwych składników. Użytkownik przejmuje pełną odpowiedzialność oraz wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem Witryny. Nie odpowiadamy za żadne błędy, pominięcia ani defekty związane z Materiałami. W przypadku niezadowolenia z użytkowania Witryny użytkownik może przestać z niej korzystać.

W przypadku każdego produktu Hypertherm użytkownik powinien korzystać z odpowiedniego podręcznika operatora, serwisowania lub obsługi w celu zapoznania się z kompletnym opisem instrukcji obsługi, konserwacji, przeznaczenia oraz z wszelkimi środkami ostrożności. Podręczniki i biuletyny na temat ulepszeń dostępne w tej Witrynie mogą zawierać instrukcje serwisowania, które mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych, a w niektórych przypadkach przez uprawnionych, techników. Ponadto sprzęt do cięcia plazmowego musi być obsługiwany i serwisowany w bezpieczny sposób oraz wyłącznie przez osoby należycie przeszkolone w zakresie używania takiego sprzętu. Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej instalacji, modyfikacji systemu lub sprzętu oraz z zastosowania części innych niż oryginalne części firmy Hypertherm nie podlegają warunkom gwarancji udzielanej przez firmę Hypertherm. Więcej informacji o gwarancji Hypertherm znajduje się w sekcji Gwarancja w podręczniku operatora, serwisu lub obsługi odpowiedniego produktu.

Pobierając podręcznik lub biuletyn na temat ulepszeń Hypertherm, użytkownik zgadza się przeczytać znajdujące się w nim wytyczne i przestrzegać ich (dotyczy to, między innymi, wytycznych w sekcjach Gwarancja i Bezpieczeństwo oraz wszelkich ostrzeżeń bezpieczeństwa zawartych w podręcznikach i biuletynach na temat ulepszeń).

Łącza/Rekomendacje

Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dokładność i dostępność informacji dostarczanych przez witryny internetowe, do których łącza znajdują się w Witrynie („Witryny z łączy”). Umieszczenie łącza do Witryn z łączy nie stanowi naszej rekomendacji ani nie wyraża naszego związku z żadną z takich witryn ani ze znajdującymi się w niej treściami, produktami, usługami, reklamami i innymi oferowanymi oraz prezentowanymi materiałami. Nie autoryzujemy, nie edytujemy ani nie monitorujemy tych Witryn z łączy. Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że nie odpowiadamy, bezpośrednio ani pośrednio, za żadne uszkodzenia i szkody spowodowane lub przypisywane treściom, towarom lub usługom dostępnym w Witrynach z łączy ani za związany z nimi użytek. Bez ograniczania powyższego, gdy użytkownik zdecyduje się na uczestnictwo w promocji lub zaangażuje się w transakcje z jakimkolwiek dystrybutorem lub innym sprzedawcą znalezionym w tej Witrynie lub za jej pomocą, musi przyjąć do wiadomości i zaakceptować fakt, że firma Hypertherm nie jest stroną oraz nie odpowiada za interakcję z takim dystrybutorem, co dotyczy zarządzania informacjami użytkownika oraz postanowień i warunków odnoszących się do transakcji zawieranych między użytkownikiem a dystrybutorem lub sprzedawcą.

Komunikacja z nami

Cała komunikacja wysyłana do nas lub do Witryny (co dotyczy, między innymi, komunikacji poprzez Witrynę, pocztę elektroniczną i innymi środkami) odbywa się na zasadnie jawności i stanowi wyłączną własność firmy Hypertherm. Z uwzględnieniem wyjątków wyszczególnionych w Polityce ochrony prywatności firma Hypertherm nie jest zobowiązana do powstrzymania się od powielania, publikowania i wykorzystania w inny sposób takiej komunikacji do jakiegokolwiek celu bez żadnych zobowiązań wobec użytkownika. Użytkownik odpowiada za treść wszelkiej komunikacji wysyłanej do nas lub do Witryny, co dotyczy, między innymi, wiarygodności i dokładności takiej treści.

Dostępność produktu

Materiały mogą zawierać opis lub odwołania do produktów i usług, które nie są dostępne na lokalnym rynku użytkownika lub które nie zostały dopuszczone do użytku w kraju użytkownika przez instytucje regulacyjne. W takich sytuacjach należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem firmy Hypertherm i zapytać, które produkty i usługi są lokalnie dostępne.

Sieć Extranet

Dostęp do systemu Hypertherm Xnet („Extranet”) wymaga podania nazwy logowania i hasła. Te strony są ograniczone do Extranetu i zapewniają dostęp do bezpiecznych usług dostarczanych naszym klientom. Jeśli użytkownik założy konto Extranet, zalecamy, aby ze względu na bezpieczeństwo zmieniać okresowo hasło, zapamiętać je i unikać jego zapisywania. Decydując się na korzystanie z Extranetu, użytkownik upoważnia nas do działania na podstawie instrukcji otrzymanych poprzez konto użytkownika (co dotyczy, między innymi, realizacji zleceń zakupu złożonych za pomocą konta Extranet / hasła użytkownika). Użytkownik odpowiada za dochowanie poufności hasła i danych. Hasła nie wolno ujawniać innym osobom. Jeśli użytkownik stwierdzi, że inna osoba uzyskała dostęp do jego hasła, uważa, że inna osoba złożyła zamówienie lub zmieniła je bez zgody użytkownika albo podejrzewa podjęcie działań oszukańczych przy użyciu swojego konta Extranet, jest zobowiązany do natychmiastowego kontaktu z nami.

Ograniczenia odpowiedzialności/roszczeń

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo w żadnej sytuacji firma Hypertherm nie odpowiada za jakiekolwiek straty i szkody (w tym wszelkie pośrednie, przypadkowe, szczególne, moralne i następcze) wynikające z użytkowania Witryny i/lub Materiałów lub polegania na nich, jak również za niemożliwość użytkowania Witryny, sposób zarządzania hasłami przez użytkownika, udostępnianie haseł przez użytkownika, prowadzące do uzyskania nieautoryzowanego dostępu do kont i złożenia nieautoryzowanych zamówień. Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczać firmę Hypertherm, jej podmioty nadrzędne, zależne i stowarzyszone, ich odnośnych udziałowców, właścicieli, dyrektorów, urzędników, pracowników, agentów i podwykonawców przed wszelkimi roszczeniami, obowiązkami, kosztami i wydatkami, w tym przed nadmiernymi kosztami postępowania sądowego, wynikającymi z jakiegokolwiek sposobu używania Witryny. Do celów niniejszej sekcji firma „Hypertherm” obejmuje spółkę Hypertherm, Inc., jej podmioty nadrzędne, zależne i stowarzyszone oraz ich odnośnych urzędników, pracowników, agentów, partnerów, akcjonariuszy, konsultantów, dostawców, dystrybutorów, podwykonawców i innych przedstawicieli.

Postanowienia różne

My (i nasi dostawcy) kontrolujemy i obsługujemy Witrynę ze Stanów Zjednoczonych. Nie dajemy gwarancji, że materiały znajdujące się w Witrynie są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych miejscach. Osoby decydujące się na uzyskanie dostępu do Witryny z innych miejsc dokonują tego z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie stosownych przepisów prawa, również w zakresie prawa lokalnego. Te Warunki użytkowania oraz sposób użytkowania Witryny przez użytkownika podlegają prawu stanu New Hampshire, bez względu na zasady dotyczące kolizji przepisów prawnych. Użytkownik akceptuje fakt, że jakiekolwiek zdarzenia wynikające z niniejszych Warunków użytkowania lub z użytkowania Witryny powinny zostać rozpoznane i rozstrzygnięte przed odpowiedni sąd. Użytkownik zgadza się podlegać osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądu zlokalizowanego w Concord w stanie New Hampshire. Zaniechanie przez nas wypełniania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa albo postanowienia wynikającego z niniejszych Warunków użytkowania nie stanowi rezygnacji z tego prawa lub postanowienia. Jeśli z jakiegokolwiek powodu sąd właściwej jurysdykcji uzna dowolne postanowienie niniejszych Warunków użytkowania za niewykonalne, strony oświadczają, że sąd powinien uwzględnić w możliwie największym stopniu intencje stron opisane w postanowieniu, przy czym pozostała część Warunków użytkowania zachowa w pełni swoją moc prawną i zastosowania. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie w niniejszym dokumencie zostają zastrzeżone. Jest to cała umowa zawarta między użytkownikiem a firmą Hypertherm związana z niniejszymi Warunkami użytkowania. Te Warunki użytkowania mogą być modyfikowane wyłącznie przez Hypertherm na opisanych wcześniej warunkach lub na piśmie sygnowanym podpisami użytkownika i Hypertherm.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszych warunków użytkowania można się skontaktować z naszym działem obsługi klienta.